Algemene voorwaarden La Chant

Laatst bijgewerkt: 18 Januari 2022

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: natuurlijke of rechtspersoon welke producten van La Chant koopt;
Verkoper: natuurlijke of rechtspersoon welke producten op La Chant aanbiedt;
Webshop: deze website/shop, LaChant.nl;
Prijs: prijs voor producten uitgedrukt in Euro's, exclusief transportkosten, in- en exclusief BTW;
Producten: zaken tot koop waarvan de koper zich tegenover verkoper verbindt;

2. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Iedere bestelling van Producten via de Webshop wordt aangemerkt als een aanbod van de Verkoper om de Producten met toepasselijkheid van deze voorwaarden te verkopen aan de Koper. Koper aanvaardt het aanbod onder deze voorwaarden op het moment dat de bestelling wordt bevestigd, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling. Offertes van Verkoper zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt de offerte voor veertien (14) dagen na de offerte datum. Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Verkoper kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en Producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Kosten en prijswijzigingen

De hoogte van de verzendkosten is bij de bestelling op moment van bevestigen vermeld, er kan bij bevestiging van bestelling ook gekozen worden voor afhalen op afspraak zonder verzendkosten. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door Verkoper in de prijs van de Producten worden doorberekend.

4. Betaling

Kopers die Producten bestellen via de Webshop betalen voorafgaand aan de levering van de Producten. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper worden Producten niet geleverd. Eventuele (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die de Verkoper door niet nakoming door Koper als gevolg van niet nakomen van betalingsverplichting heeft moeten maken komen ten laste van de Koper. In geval van niet-tijdige betaling is Verkoper bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Koper te weigeren of op te schorten. Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.

5. Levering en leveringstijd

Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Verkoper ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te leveren. Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Verkoper zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres door Post en/of koeriersdienst. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Koper. Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen in deel zendingen te leveren.

6. Eigendom en risico

Eigendom van Producten gaat over naar de Koper op het moment dat Verkoper volledige betaling ontvangt. De Koper mag Producten, voordat tot eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Het risico gaat over naar Koper op het moment van de aflevering van Producten.

7. Afwijzen en bedenktijd

Consumenten (koper als natuurlijke persoon) mogen de koop binnen 14 werkdagen na ontvangst van een Product ontbinden. Verkoper mag een schriftelijke bevestiging vragen. Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de gesloten originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruik schade te worden geretourneerd. Voor Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig volgens afzonderlijke specificatie of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. Koper is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan verbonden kosten. De prijs en eventuele andere door Koper betaalde bedragen (exclusief order en verzendkosten) zullen binnen 14 dagen na de ontbinding aan Koper worden terugbetaald. Ongefrankeerde toegezonden pakketen worden te allen tijden geweigerd.

Niet-Consumenten (kopers zoals distributeurs en/of retailers) mogen Producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeen gekomen binnen 7 dagen na afname bij het distributiecentrum of binnen 7 dagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade te worden geretourneerd.

Alle rechten in verband met gebreken van een Product vervallen indien Koper de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Verkoper heeft meegedeeld. Deze bepaling tast de rechten van Koper met betrekking tot gebreken aan Producten niet aan. Speciaal bestelde hoeveelheden kunnen niet geretourneerd worden.

8. Overmacht

In geval van overmacht is Verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfs storingen, energie storingen, transport belemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Webshop.

9. Persoonsgegevens

Verkoper en Webshop zullen gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Zie ook de Privacy Policy van de Webshop.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De burgerlijke rechter te Den Haag is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Een laatste versie van de Algemene voorwaarden is altijd te vinden op deze pagina van de Webshop.